Regio van de Toekomst

Landschap als basis voor ‘trage’ ontwikkeling.

Opdrachtgever

BNSP en NVTL i.s.m. Rijksoverheid (NOVI) en lokale partners

Locatie

Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Jaar

2018-2019

Downloads

PDF icon Regio van de Toekomst_team Jeroen Ruitenbeek.pdf

← terug naar overzicht

Voor de ontwerpverkenning Regio van de Toekomst werkte LUZ architecten met het ontwerpteam van Jeroen Ruitenbeek aan de strategie ‘versnellen en vertragen’, een ordenend principe voor de koppeling tussen verstedelijking en mobiliteit in de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. In deze strategie worden (bundels van) snel- en spoorwegen gezien als locaties voor hoogdynamische verstedelijking zoals wonen en bedrijvigheid in hoge dichtheid, terwijl kenmerkende landschappelijke elementen ruimte bieden voor laagdynamische functies zoals waterberging, recreatie en landschappelijk wonen.

Voor drie locaties is uitgewerkt hoe aanpassing van infrastructuur en versterking van landschappelijke elementen kan leiden tot ontwikkeling van ‘snelle’ en ‘trage’ gebieden. In de Gelderse Vallei is de bestaande bekenstructuur als uitgangspunt genomen voor een geleidelijke ontwikkeling van een hoogdynamische agrarische omgeving naar laagdynamische natuur. In de Betuwe biedt verruiming van het stroomgebied van de Linge kans voor waterberging, recreatie en drijvend wonen. Tussen Anrhem en Nijmegen maakt het afwaarderen van doorgaande wegen tot stadstraten het mogelijk om te wonen aan Park Lingezegen.

Een samenvatting van het ontwerpend onderzoek is hiernaast te downloaden. Meer informatie is te vinden op de website van Regio van de Toekomst of de website van de BNSP.

Grote landschappelijke structuren zoals de Veluwe en de grote rivieren met hun bijbehorende landschappen bieden ruimte voor laagdynamisch functies, terwijl bij knooppunten van op- en afritten van snelwegen en stations hoogdynamische verstedelijking plaats kan vinden.
In de Gelderse Vallei, tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug biedt het oorspronkelijke bekensysteem aanknopingspunten voor 'trage' ontwikkeling en de snelweg A30 voor 'snelle' ontwikkeling.
In het agrarisch gebied tussen Barneveld en de Veluwe zijn de beken nauwelijks herkenbaar in het landschap. Door de beperkte breedte en steile oevers hebben de beken nauwelijks waterbergend vermogen en voeren zij het water zo snel af dat dit droogte in de hand werkt. Het agrarisch landschap is een lappendeken van kleine kavels en weggetjes waar de steeds grotere schuren en vrachtwagens van de intensieve veehouderij niet in passen. Door de schaalvergroting in de agrarische sector ontstaat tevens leegstand.
Het toekomstbeeld laat een geleidelijke overgang van hoog- naar laagdynamisch zien, waarin brede beekdalen de groenblauwe dragers zijn voor wonen, recreatie en natuurontwikkeling en tegelijkertijd agrarische bedrijvigheid landschappelijk verankeren. Grootschalige circulaire agrarische bedrijven kunnen een plek krijgen bij de A30. De bestaande kleinschalige kavelstructuur tussen Barneveld en Wekerom biedt ruimte voor landelijk wonen en multifunctionele landbouw, goed verbonden met het snelle netwerk via een nieuw station bij Meulunteren. Tegen de rand van de Veluwe kan natuurontwikkeling plaats vinden in combinatie met recreatie en sterk gericht op infiltratie om het grondwater te voeden.