Delft Smart City

Ontwerpend onderzoek naar een energieneutraal en klimaatbestendig Delft met een sterke kenniseconomie als basis.

← terug naar overzicht

Complexe stedelijke opgaven in een veranderend speelveld
Smart City betekent letterlijk ‘slimme stad’. Slimme steden zijn nodig omdat stedelijke opgaven steeds complexer worden. Verstedelijking, klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie of toenemende sociale ongelijkheid vragen om innovatieve en integrale oplossingen. Tegelijkertijd is de bestuurlijke en maatschappelijke context waarbinnen deze oplossingen gevonden moeten worden in beweging. Decentralisering van rijksoverheidstaken, de behoefte aan inniger samenwerking op regionaal niveau en verschuivende verhoudingen tussen overheden, marktpartijen en burgers brengen nieuwe taken en rollen met zich mee en stellen andere eisen aan zowel gemeentebestuur als ambtelijk apparaat. Hoe maak je als gemeente, gegeven deze uitgangspunten, slimme strategische keuzes? De belofte van een Smart City waarin technologie en big data zorgen voor kostenbesparingen en een optimaal functionerende stad lonkt. Maar kan Smart City de verwachtingen waarmaken?

Smart City als strategie
LUZ architecten onderzocht in opdracht van de gemeente Delft en met hulp van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en TNO wat recente ontwikkelingen op het gebied van Smart City voor Delft kunnen betekenen. Hierin is bewust gekozen om de Smart City als een strategisch vraagstuk te beschouwen. Slimme technische oplossingen zijn er genoeg, maar welk probleem wil je oplossen? Met andere woorden, vanuit de opgave zoek je de meest slimme middelen.

In het project Delft Smart City is een werkwijze ontwikkeld om te werken aan het toekomstbestendig maken van de stad. De basis van de werkwijze is ontwerpend onderzoek, aangevuld met andere methodieken. Voor drie langetermijndoelstellingen van de stad - energieneutraal, klimaatbestendig en de kenniseconomie als motor - zijn de relevante systemen in de stad geanalyseerd en gevisualiseerd. De analyse biedt inzicht in de samenstelling van de opgave, de oplossingsrichtingen en de hiervoor benodigde mensen, middelen en systemen. Uit het project blijkt dat ontwerpend onderzoek niet alleen voor thema’s die zich sterk in het ruimtelijk domein manifesteren, zoals klimaatadaptatie en energietransitie, maar ook voor niet-ruimtelijke thema’s, zoals kenniseconomie, tot interessante bevindingen kan leiden.

Uitnodiging aan de stad
De resultaten bieden de gemeente een basis voor besluitvorming en kunnen aanleiding geven tot initiatieven bij stakeholders. De uitgebreide analyse en verkenning van oplossingsrichtingen is een uitnodiging aan alle partijen die een rol kunnen en willen spelen in het toekomstbestendig maken van de stad om initiatieven te ontwikkelen en (technologische) innovaties in te zetten. Het eindrapport is hiernaast te downloaden in een Nederlandse en Engelse versie. Meer informatie is te vinden op de website van Delft Smart City.

 

potentie warmtenet
koelende werking van groen
kennisintensieve bedrijven in en rond de binnenstad